Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4632
W sumie: 48855

Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników

Zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Ostrówek

1Postępowanie prowadzone jest zgodnie z następującą podstawą prawną:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1148 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491),

3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743),

4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z 24.12.2013 r., s.1),

5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. L 352 z 24.12.2013 r., s.9),

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 2018 roku,  poz. 2010 ze zm),

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U z 2019 roku, poz. 391  ze zm).

2. Podmioty uprawnione do dofinansowania:

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  • 1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, tzn.:

1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, albo

2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.

3) Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają: 1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub 2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub 3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub 4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub 5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub 6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

4) W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5, posiadają ponadto: 1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz: a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 391 2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz: a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub 3) dyplom ukończenia studiów: a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub 5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

  • 2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

 

3. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika.

Tryb nauki
 

           Wysokość dofinansowania
 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy,

kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

            do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

            254 zł

4. Pomoc de minimis.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, limit pomocy de minimis przysługuje jednemu przedsiębiorstwu. Definicja „jednego przedsiębiorstwa” została zawarta w art. 2 ust. 2 w/w rozporządzenia i stanowi, iż „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

5. Dokumenty, które należy przedłożyć:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Ostrówek składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

-Wniosek wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (do pobrania poniżej) wraz z kompletem kopii dokumentów, do których zalicza się:

1) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
2) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3) Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
4) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
5) Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
6) Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
7) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg. załącznika nr 2 – do pobrania poniżej),
8) Oświadczenie o wielkości otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy do minimis (wg. załącznika nr 3 - do pobrania).

6. Termin składania wniosku:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

7. Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Gminy w Ostrówku, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek.

8.Opłaty 
Nie pobiera się.

9. Tryb rozpatrzenia wniosku:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Organ administracji publicznej –załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

10. Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

11.Informacje dodatkowe
Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów. 

12. Ponadto na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Ostrówek:

1. O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Ostrówek (zgodnie ze wzorem do pobrania niżej – zał. Nr 4)

2. O zmianie adresu zamieszkania młodocianego (niezwłocznie).

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – zał. nr 1
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zał. nr 2
  3. Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy DE MINIMIS – zał. nr 3
  4. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – zał. nr 4.
  5. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 5

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug@gminaostrowek.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.