Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1686
W sumie: 61343

Ochrona środowiska

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem druk do pobrania na stronie  (www.ostrowek.bip.gmina.pl) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

 

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Ostrówku, 98-311 Ostrówek  115, pok. 16, tel. 43 841-50-26.

 

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa .

   

Sposób załatwienia

 • weryfikacja kompletności złożonych dokumentów,
 • ustalenie stron postępowania,
 • wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.
  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydanie postanowienia nakładającego lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wystąpienie, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

   

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - (art. 59 - 87).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397).

   

Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrówek.

 

Informacja w sprawie wydawania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

 

Opis sprawy oraz procedury jej załatwiania

 

1.     Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać: druk do pobrania na stronie ( www.ostrowek.bip.gmina.pl):

a.     imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

b.     tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub akt własności) – ksero dla urzędu, numer ewidencyjny działki,

c.      nazwę gatunku drzewa i krzewu;

d.     obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm;

e.      przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

f.       przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

g.     wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

h.     jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo,

i.    załącznik w postaci mapki sytuacyjnej (może być nakreślona przez składającego wniosek) z naniesionym przeznaczonym do usunięcia drzewem/drzewami (lokalizacja w stosunku do granic działki oraz budynków).

 

2.     Dokonanie czynności sprawdzających (dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym rosną drzewa/krzewy), postępowanie wyjaśniające, oględziny w terenie,

3.     Sporządzenie i wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew/krzewów.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

·Urząd Gminy w Ostrówku, 98-311 Ostrówek  115, pok. 16, tel. 43 841-50-26.

 

Opłaty skarbowe

·  Zwolnione z opłaty skarbowej – na podstawie załącznika cz. III, pkt 44, poz. 6 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225,poz. 1635

 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze. zm.),

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P 2012, poz. 747),

Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013, poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

      Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrówek

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug_ostrowek@interia.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.