Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 415
W sumie: 50855

Podatki

I. STAWKI PODATKOWE 

Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Ostrówek  w roku 2022 :

PODATEK   ROLNY

 

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych

153,70 zł /1 ha  przeliczeniowy

Podatek rolny dla gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego

307,40 zł /1 ha fizyczny

PODATEK  LEŚNY

 

Podatek za 1  ha lasu

 46,6972  zł /1 ha

PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI

 

Podatek od gruntów:

 

-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

  0,81 zł / od 1 m2

-pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  0,31 zł/ od 1 m2

Podatek od budynków lub ich części :

 

- mieszkalnych

  0,52 zł /od 1m2 pow. użytkowej

-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

 od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na   

  prowadzenie działalności gospodarczej  

 18,44  zł / 1 m2 pow. użytkowej

 -zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

  obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 12,04 zł / od 1m2 pow.

 użytkowej

 -związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w   

   rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  

   przez organizacje pożytku publicznego

 2,83 zł / od 1m2 pow.

 użytkowej

-pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej

 statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

 pożytku publicznego   

 4,66 zł/ od 1m2 pow.

 Użytkowej

Podatek od budowli

 2 % ich wartości

Podatek od środków transportowych

 

Stawki podatkowe dotyczące środków transportowych  na 2022r 

- do pobrania na stronie www.Ostrowek.bip.gmina.pl   zakładka  -  Prawo lokalne – podatki i opłaty – 2022

II. UCHWAŁY   PODATKOWE  

UCHWAŁY   PODATKOWE 

Obowiązujące uchwały  podatkowe   -  rok  podatkowy  2022r

1/ Uchwała Nr XXXII/190/21  Rady Gminy Ostrówek z dnia  5 listopada 2021r  w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych

2/Uchwała Nr XXXII/189/21  Rady Gminy Ostrówek z dnia 5 listopada 2021r  w sprawie  podatku od nieruchomości

3/Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2011r  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwały dostępne na stronie   www.Ostrowek.bip.gmina.pl   zakładka – prawo lokalne – podatki i opłaty  

    III.  WZORY  DEKLARACJI, INFORMACJI  W SPRAWACH PODATKOWYCH 

  1. Osoby  prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie  posiadające osobowości  prawnej           

 

- deklaracja na podatek rolny   - załączniki

- deklaracja na podatek od nieruchomości  - załączniki

-deklaracja na podatek leśny  - załączniki 

- deklaracja na podatek od środków transportowych – załączniki 

Do pobrania na stronie internetowej – www.ostrowek.bip.gmina.pl   

Zakładka   - załatwianie spraw – procedura przyjmowania i załatwiania spraw – formularze – podatki  

2. Osoby fizyczne

 -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  - załączniki 

-  informacja  o gruntach  – załączniki

  - informacja  o  lasach   - załączniki

  -deklaracja na podatek od środków transportowych  - załączniki

Do pobrania na stronie internetowej – www.ostrowek.bip.gmina.pl 

Zakładka – Prawo lokalne – podatki  i   opłaty 

IV. PODATEK   AKCYZOWY

 Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej  w 2022 roku

Podmioty uprawnione do  otrzymania zwrotu podatku akcyzowego 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę prawną lub  jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W  przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz  wypłata zwrotu podatku  akcyzowego

W 2022 roku producenci rolni mogą składać  wnioski  (pokój nr  9) o zwrot podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach  :

a/  od 1 lutego 2022r  do 28  lutego 2022r producent rolny składa wniosek  o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej , w przypadku bydła – rolnik dołącza dokument z ARiMR -  za okres od 1 sierpnia 2021r do 31 stycznia 2022r 

b/ od 1 sierpnia 2022r do 31 sierpnia 2022r  producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej, w przypadku bydła – rolnik dołącza dokument z ARiMR  - za okres  od 1 lutego 2022r do 31 lipca 2022r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje          w terminach :

1. od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia     - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone          w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego  ;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku – 110 litrów.   Limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła – 40 litrów

         Stawka zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego w 2022r   - 1 zł

   

Wniosek do pobrania   -     strona   www.Ostrowek.bip.gmina.pl   zakładka  - załatwianie spraw – procedury przyjmowania i załatwiania spraw – formularze – podatki      

  

V.  WAŻNE INFORMACJE PODATKOWE

Wraz  z rozpoczęciem nowego  roku podatkowego  przypominamy o obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości ,rolny ,leśny. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości , mają  obowiązek złożyć :

do 15 stycznia deklarację na podatek rolny

do 15 stycznia deklarację na podatek leśny 

do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości 

 W składanych deklaracjach podatnik dokonuje samo obliczenia podatku, który powinien zostać zapłacony – bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy Ostrówek , w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie :

Podatek rolny – do  15 marca, 15  maja, 15 września i 15 listopada

Podatek leśny – do 15 każdego miesiąca

Podatek od nieruchomości  - do 31 stycznia oraz 15 dnia każdego następnego miesiąca.

 Osoby fizyczne   w zakresie podatku od nieruchomości  są obowiązane złożyć  właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego  - pokój nr 9  - podatki

- druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości dostępny na stronie :www.ostrowek.bip.gmina.pl   zakładka załatwianie spraw – procedura przyjmowania                  i załatwiania spraw – formularze – podatki

 Prosimy  o terminowe składanie informacji oraz w przypadku zmian aktualizowanie już złożonych

 Jednocześnie informujemy, że podatnik , który uchylając się od opodatkowania , nie ujawnia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania ;  nie składa            w terminie organowi podatkowemu deklaracji  podlega karze grzywny (art.54 i art.56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego).

 Ulgi   w   spłacie  zobowiązań  podatkowych     -  uznaniowe

  1.Formy  ulg  

Podatnicy mają prawo ubiegać się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych          w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Ulgi te, zgodnie z art.67a Ordynacji podatkowej, mogą przybrać formę

1/  odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty

2/  odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

3/  umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek.

                                                                

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy :

- wniosek o przyznanie ulgi

 - dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową   (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  również wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne z podatnikiem gospodarstwo domowe),

- dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody podatnika,

-oświadczenie o posiadanym  majątku,      

- dokumenty potwierdzające wydatki podatnika  (np. rachunki za zakupione leki, spłata kredytów, pożyczek,  rachunki ponoszonych opłat itp.)

- informacja o innych zobowiązaniach podatnika  (kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania długoterminowe i zaległe)  

- ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygniecie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej dotyczące np. nadzwyczajnych okoliczności, na które podatnik nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć  jak: pożar, powódź itp. oraz dokumentujące

podniesione w podaniu okoliczności uniemożliwiające zapłatę podatku.

- formularze informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym  ubiega się       o taką pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających  go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź  oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

Ulgi  ustawowe                                                                                                                    

1. Nabycie   gruntów

    Zwolnieniu  od  podatku rolnego podlegają:

       - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha :

      a/ będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy  sprzedaży,

      b/ będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

      c/ wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe

          zagospodarowanie  

   Wymagane   dokumenty :   

   -  wniosek o udzielenie ulgi z informacją o otrzymanej pomocy publicznej

   - umowa kupna  (Akt  Notarialny)

   - oświadczenie stwierdzające brak pokrewieństwa w linii prostej  między nabywcą                  i zbywcą        

 2. Ulga   inwestycyjna 

     Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na :

-budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli                  i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

- zakup i zainstalowanie :

   a/ deszczowni ,

   b/ urządzeń melioracyjnych i urządzeń  zaopatrzenia  gospodarstwa w wodę,

   c/ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł

       energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

 Wymagane dokumenty :

  - wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej

  - oświadczenie  o zakończeniu  inwestycji

  - zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich

    uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Ulga przysługuje podatnikowi - jeżeli wydatki na inwestycje nie zostały sfinansowane        w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

VI. WYDAWANIE  ZAŚWIADCZEŃ 

 Dział  Podatków na podstawie prowadzone ewidencji wydaje następuję zaświadczenia:

1/ Zaświadczenia  o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, ha  fizyczne,   przeliczeniowe, użytki rolne     

2/ Zaświadczenie o niezaleganiu  w podatkach 

W celu uzyskania zaświadczenia  strona postępowania przedkłada w pokoju nr 9 stosowny wniosek o wydanie właściwego zaświadczenia  wg wzoru ,który jest do pobrania na miejscu w urzędzie lub ze  strony internetowej   -   www.ostrowek.bip.gmina.pl

 Jeżeli wydanie zaświadczenia nie wymaga prowadzenia  postępowania wyjaśniającego,              a dane  zawarte w ewidencji podatkowej umożliwiają wydanie wnioskowanego zaświadczenia, jest ono wydawane niezwłocznie. W  innym przypadku okres od złożenia wniosku do wydania zaświadczenia może trwać do siedmiu dni.

 Opłacie skarbowej podlegają wyłącznie zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, co oznacza , że nie podlegają zaświadczenia z urzędu.

 Opłata skarbowa uiszczana jest od wydania  zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku         o jego wydanie, w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy.

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug_ostrowek@interia.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.