Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4631
W sumie: 48854

Stypendium i zasiłek szkolny

STYPENDIA SZKOLNE

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 19 do dnia :

 

15 wrzesień każdego roku – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich

15 październik każdego roku – słuchacze kolegiów nauczycielskich i językowych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł / art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm/  Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Ostrówek.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na : rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, po zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne przydzielane jest w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, po przedstawieniu faktur

 

Rachunki/ faktury za :

 

- podręczniki, zeszyt, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, tornister, strój na zajęcia 

 wychowania fizycznego, strój galowy,

- dodatkowe zajęcia, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych, nauki języków obcych,

 zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, innych kółek zainteresowań,

- dojazd do szkoły / bilety miesięczne /

 

 

Stypendium nie przysługuje :

 

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ostrówek

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, decyzje o dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku, tj. :

 

- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto,

- zaświadczenie lub decyzje z GOPS o otrzymywanych świadczeniach / zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy / wypłacanych przez GOPS

- odcinek renty/emerytury lub decyzję

- oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskanych z pracy za granicą,

- oświadczenie rodziców o wysokości dochodów z prac dorywczych.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych za rok poprzedzający składanie wniosku.

 

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wys. 288 zł

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI.

ZASIŁEK SZKOLNY

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY W OSTRÓWKU w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

  1. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ,
  2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

- klęski żywiołowej,

- wydatków związanych z długotrwałą chorobą /ucznia lub w rodzinie/,

- innych, szczególnych okoliczności

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

pobierz

Lista artykułów do rozliczenia w ramach stypendium socjalnego przyznawanego przez Wójta Gminy Ostrówek

treść

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug@gminaostrowek.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.